MİMAR SİNAN MÜŞAVİR MÜHENDİS VE MİMARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin Adı

Derneğin adı, Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği’dir. Derneğin kısa adı

“Mimar Sinan MMMB” dir. Dernek kısaca “Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği”

olarak anılacaktır. Derneğin ismindeki “Müşavir” kelimesi “Teknik Danışman” kavramı ile aynı

anlamda kullanılacaktır. Dernek adı İngilizce olarak, “Association of Mimar Sinan Consulting

Engineers and Architects Union” şeklinde ifade edilecek ve kısa ad olarak “Mimar Sinan CEAU”

kullanılacaktır.

 

Madde 2: Derneğin Merkezi

Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Madde 3: Derneğin Amaçları

a) Mühendislik ve Mimarlık formasyonuna sahip dernek üyeleri arasında dayanışmayı tesis etmek ve

bilimsel, teknolojik, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyet ve hizmetleri üyelerinin ve toplumun yararına

sunmayı misyon edinmiştir.

b) Ülke kalkınmasında mühendis ve mimarların etkin bir rol almasını sağlayan, üyelerinin ve toplumun

ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmayı vizyon olarak

belirlemiştir.

 

Madde 4: Derneğin Değerleri

a. Bağımsız, adil, şeffaf ve katılımcı olmak.

b. İş ve meslek ahlakına sahip olmak.

c. İnsan haklarına ve çevreye saygılı olmak.

d. Toplumun milli, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak.

e. Bilgi ve eğitimin üstünlüğüne inanmak.

f. Sürekli yenilik ve gelişime açık olmak.

g. Toplam kalite bilincine inanmak.

h. Milletin topyekün kalkınmasında öncülük etmek.

i. Teknolojinin insanlığın yararına kullanılması gerektiğine inanmak.

 

Madde 5: Derneğin Çalışma Alanları

Amaçlarını gerçekleştirmek için;

a. Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı teknik geziler ve eğitim

kursları düzenlemek.

b. Üyelerin aktif katılımını sağlamak için kendi branşlarına uygun meslek komisyonları oluşturmak.

c. Üyeler arasında tanışmak, sosyal ve ticari dayanışmayı geliştirmek için gezi ve dinlenme

programları organize etmek, grup üyeleri ve meslektaşların konut, tatil, dinlenme amaçlı

organizasyonlar vb amaçları için tesisler kurmak ve kooperatifler kurulmasına öncülük etmek.

d. Üye ve meslektaşlarımızın yasal haklarının geliştirilmesi ve korunması için TBMM, yetkili

makamlar ve kamuoyu nezdinde çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.

e. Yaşam kalitesini arttırmaya dönük ürün ve hizmetlerin standartlarının geliştirilmesi için üye ve

meslektaşlarımız arasında çalışmalar yürütmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek. Bu amaçla çevre ve

insana saygılı hizmet ve ürünler üretilmesine öncülük etmek. Kalitenin yükselmesine katkıda

bulunmak amacıyla standartlar belirlemek ve mevzuat geliştirmekle görevli kurum ve kuruluşlara

yardımcı olmak.

f. Ürün ve hizmetlerimizin uluslararası alanda rekabet edebilmesi için kendi AR-GE’ mizi yapmak ve

teknolojimizi geliştirmek. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için özel sektör ve kamu yöneticilerinin

bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarında bulunmak.

g. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler ve benzeri

faaliyetler düzenlemek. Mesleki ve teknik sorunlarla ilgili istişare toplantıları gerçekleştirmek.

h. Mesleki ve bilimsel sahada amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması amacıyla internet,

gazete, dergi, kitap ve broşür ve benzeri yazılı yayınlar yaparak basım ve dağıtımını yapmak.

i. Araştırma merkezi, enstitü, kütüphane ve yurt tesis etmek.

j. Mesleki ve bilimsel alanlarda teşvik edici yarışmalar tertip etmek.

k. Mesleki ve bilimsel yayınları takip etmek.

l. Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek.

m. Lisans, lisans üstü ve doktora öğrencilerine burs vermek ve yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları

hazırlamak, barınma ihtiyaçları için ev ve yurt vb tesisler açmak.

n. Üniversitelerdeki mesleki araştırma ve tez çalışmalarına destek vermek, yine üniversitelerdeki

mühendislik ve mimarlık eğitimi konularında araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak,

kamuoyuna ve yetkililere ulaştırmak.

o. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde ve Yönetim

Kurulu kararıyla uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak, yurt içinde ve dışında kurulmuş

benzer amaçlı mesleki ve bilimsel içerikli dernek veya kuruluşlara üye veya kurucu olarak katılmak

veya ortak çalışmalar yapmak.

p. Kurulmuş veya kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları,

borsalar, meslek oluşumları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine

bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığıyla işbirliği yapmak, meslek odalarında etkin olmak.

q. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayrimenkul kiralamak, satın almak. Gayri

menkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her çeşit irtifak, intifa, kira, şuf’a, ipotek gibi haklar elde

etmek veya vermek, terkin ve fek etmek veya satmak.

r. Ekonomik ve bilimsel araştırmalar sahasında faaliyet gösterecek vakıf veya işletmelere kurucu

olarak katılmak. Amaç ve hizmet konularıyla ilgili olsun veya olmasın gelir getirici projeler için her

türlü ortaklıklar, iktisadî işletmeler, şirketler lokaller ve çeşitli tesisler kurmak, kurulanlara ve

kurulacak olanlara katılmak, bunları işletmek veya başkalarına işletmeye vermek.

s. Yasal izinleri almak kaydıyla amacının gerçekleştirilmesine uygun olarak Birleşmiş Milletler,

Avrupa Birliği, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb uluslar arası ve TUBİTAK, TÜBA

gibi ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bu gibi kuruluşlardan amaçları doğrultusunda kullanılmak

üzere her türlü fon, hibe veya yardım almak. Gerek bu türlü yabancı kuruluşlar, gerekse Türk kamu

ve özel kuruluşları ile bu amaç doğrultusunda işbirliği yapmak ve ortak girişimlerde bulunmak.

t. Toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak standart, yönetmelik, plan,

program vb düzenlemelere katkı sağlamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

u. Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın refahlarını sağlayacak önlemleri tespit ederek gerekli girişimlerde

bulunmak ve ilişkiler kurmak.

 

Tüzüğün tamamını bilgisayarınıza indirmek için tıklayın